Υπηρεσίες για ιδιώτες

 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2)
 • Δήλωση ακίνητης περιουσίας Ε9, μεταβολές ακινήτων, υπολογισμός ΕΝΦΙΑ
 • Σύνταξη και υποβολή εντύπου Α21
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες
 • Δυνατότητα προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης
 • Ηλεκτρονικές αιτήσεις για επιδόματα τέκνων, αλληλεγγύης, θέρμανσης, ενοικίου, κλειδαρίθμου κλπ
 • Μισθωτήρια συμβόλαια, ρυθμίσεις οφειλών, εκτύπωση βεβαιώσεων
 • Σύνταξη εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου
 • Εκτυπώσεις – Ρυθμίσεις οφειλών
 • Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών
 • Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού
 • Τέλη κυκλοφορίας
 • Υποβολή και αποδοχή μισθωτηρίων
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες

Yπηρεσίες για επιχειρήσεις

 • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικά και διπλογραφικά) για Ατομικές Επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεων
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων όλων των μορφών εταιριών (Ε3, Ν, Ε2)
 • Δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ
 • Σύνταξη και υποβολή Ε9 επιχειρήσεων
 • Σύνταξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
 • Αναλύσεις ισολογισμών
 • Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. (Ειδικό καθεστώς άρθρου 43 για Γραφεία ταξιδιών κλπ.)
 • Υπολογισμός αριθμοδεικτών που δείχνουν σημαντικά στοιχεία βιωσιμότητας και ρευστότητας για την επιχείρηση σας
 • Συνεχής παρακολούθηση οικονομικών αποτελεσμάτων επιχειρήσεων
 • Σύσταση και διακοπή όλων των μορφών εταιριών και ατομικών επιχειρήσεων
 • Εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων
 • Υπολογισμός και υποβολή περιοδικής Φ.Π.Α.
 • Διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α.
 • Ρυθμίσεις οφειλών
 • Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες
 • Άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών

Έναρξη εταιρίας

 • Συμβουλευτική στην επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής επιχείρησης
 • Έναρξη ατομικής επιχείρησης
 • Σύσταση ΙΚΕ εταιρίας και Μονοπρόσωπης ΙΚΕ
 • Ίδρυση ΟΕ-ΕΕ (Ομόρρυθμης & Ετερόρρυθμης εταιρίας)
 • Ίδρυση εταιρίας διαχείρισης ακινήτων βραχύβιας μίσθωσης τύπου booking και airbnb
 • Ίδρυση Νεοφυούς επιχείρισης (Start-Up)

Online συμβουλευτική υποστήριξη

Για εσάς που αναζητείτε την ευκολία της τεχνολογίας και δεν μπορείτε να έρθετε στο γραφείο μας, παρέχουμε εξ’ αποστάσεως υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης. Εξετάζουμε την υπόθεση σας διαδικτυακά και σας δίνουμε λύση άμεσα.

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Αναλαμβάνουμε την υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας φακέλου στην διάρκεια της αξιολόγησης.

Διαχειριζόμαστε και επιβλέπουμε το επενδυτικό σας έργο, εξασφαλίζοντας την ομαλή εκταμίευση της επιδότησης σας.